KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

VZDUCHOTECHNIKA

CHLAZENÍ

ELEKTROINSTALACE

VODA A KANALIZACE

VYTÁPĚNÍ

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY

STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADMINISTRATIVNÍ STAVBY

HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

PROJEKTUJEME A POSUZUJEME

VYTÁPĚNÍ

Klasické zdroje tepla (elektřina, plyn, tuhá paliva), alternativní zdroje tepla (tepelná čerpadla, biomasa), využití solární energie.

CHLAZENÍ

Systémy pro chlazení - split a multisplit (návrhy kondenzačních jednotek), kapilární stropní chlazení a chladící stropy, podlahové chlazení.

VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnické rozvody včetně návrhů zpětného využití tepla prostřednictvím rekuperačních jednotek.

VODOVOD A KANALIZACE

Rozvody pitné a užitkové vody, dešťové a splaškové kanalizace s napojením na inženýrské sítě.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Návrhy a projekty využívání dešťových vod pro zahradu a domácnost.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Dokumentace a vodoprávní povolení na domovní čističku odpadních vod.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Vyhodnocujeme energetickou náročnost budov a navrhujeme opatření snižující její celkovou energetickou náročnost.

ENERGETICKÝ AUDIT

Provádíme energetické audity a navrhujeme opatření pro energetické úspory. Výpočty provádíme dle TNI 73 0329 (rodinné domy), TNI 73 0330 (bytové domy).

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO DOTACE

Zajistíme podklady pro podání žádosti o dotaci (Zelená úsporám, kotlíková dotace, atd.) a postaráme se o hladký průběh jejího vyřízení.

FOTOTERMIKA

Systémová řešení solárně fototermických panelů pro účely vytápění nebo ohřevu teplé vody.

TERMOVIZE STÁVAJÍCÍCH STAVEB

Termovizní měření staveb. Detekce chyb v provedení zateplení či prokázání potřeby provedení zateplení.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Dokumentace veřejných sítí (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, teplovod).

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zákazky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby